Language:
head
WORK WITH US

 

 By Youself :

monday -  saturday / 8.00 AM - 10.30 AM 68/10 Moo 12 Boromrajchonnee Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 THAILAND Tel : 66-2441-3595-8 Fax :66-2441-3594

• By Email :

Send your application to HR@maepranom.com


Job Position
Position(s)
Working Location
• ผู้ควบคุมเครื่องรีทอร์ท
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า

2. มีประสบการณ์ในการคุมเครื่องรีทอร์ท

• เจ้าหน้าที่จัดเรียงแนะนำสินค้า
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือ หญิง

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5. มีใจรักงานบริการ

6. ถ้ามีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ทำงานในพื้นที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเข้าบริษัททุกวัน

*** รับสมัครหลายอัตรา ***

• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไปสาขาการค้าระหว่างประเทศ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการขาย-การตลาดส่งออกธุรกิจอาหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- มีทักษะการบริหารทีมงาน ทักษะการขาย และเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

• ผู้จัดการฝ่ายขาย
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี

- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3 ปี

• ผู้จัดการร้าน
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย/หญิง

- อายุระหว่าง 22 - 40 ปี 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์งานบริหารธุรกิจค้าปลีกหรือ บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะทางการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และจีน

- มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (หากเคยใช้งานระบบ POS มาก่อน)
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด ส่งเสริมการขายการจัดการ
ทีมงานปฏิบัติการ

- สามารถบริหารงาน จัดกิจกรรม ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ดูแลความเรียบร้อย
ของร้านโดยรวม

- สามารถบริหารจัดการงานด้านบุคลากร ด้านเอกสาร สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
ได้เป็นอย่างดี

- สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• พนักงานเชียร์ขาย (PC)
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย/หญิง

- อายุระหว่าง 22-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป

- มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการเชียร์ขายสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการพูดเชิงประชาสัมพันธ์ โฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย

• เจ้าหน้าที่ประสารงานขาย (M/T)
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศหญิง

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

- มีความสามารถในการนำเสนองานเจรจาต่อรอง

- มียานพาหนะส่วนตัว (รถยนต์)

- มีประสบการณ์ในด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• พนักงานขาย (M/T)
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศหญิง หรือชาย

- จบปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีความสามารถในการนำเสนองาน เจรจาต่อรอง

- มียานพาหนะส่วนตัว (มอไซต์ หรือ รถยนต์)

- มีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ช่างซ่อมบำรุง
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาในระดับ ปวช. - ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง

- มีความขยัน - อดทน

• เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย หรือ หญิง

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

- มีความขยัน - อดทน

- มีประสบณ์การในการบริหารสินค้าคงคลัง

• เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย หรือ หญิง

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

- มีความขยัน-อดทน

- มีประสบการณ์ในการบริหารสินค้าคงคลัง

• เจ้าหน้าที่แผนกคอมพิวเตอร์
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ 

- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

- สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย/หญิง

- IT Support , Website

- รักงานบริการ , มีความรับผิดชอบ

- มีความรู้และประสบการณ์ด้าน IT (1 ปีขึ้นไป)

• หัวหน้างานแผนก HR
1
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1-3 ปี

- ทัศนคติดี สามารถรับแรงกดดันได้

- เพศหญิง อายุ 28-35 ปี

- มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับผู้อื่นได้และเป็นผู้ฟังที่ดี

- ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office)

- ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานพอใช้ได้

- มีทักษะการสื่อสารโน้มน้าวคนได้ดี

- มีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

• พนักงานขายประจำหน้าร้าน
3
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย/หญิง

- อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

- จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการเชียร์ขายสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการพูดเชิงประชาสัมพันธ์ โฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย

- สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• พนักงานฝ่ายผลิตและบรรจุ
6
กรุงเทพฯ

Job Description

คุณสมบัติ

1. เพศชาย - หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

3. มีความขยัน - อดทน

*** รับสมัครจำนวนมาก ***